வாழ்க்கையின் கையிருப்பு

வாழ்க்கையின் கையிருப்பு

வாழ்க்கையின் கையிருப்பு

நமது பிறப்பு ஆரம்பக் கையிருப்பு.
நமது இறப்பு முடிவுக் கையிருப்பு.
சார்புப் பார்வை நம் சட்டக்கட்டுப்பாடு.
திறனுள்ள சிந்தனைகள் எம் சொத்துக்கள்.
இதயம் நமது நடப்புச் சொத்து.
ஆன்மா அசையாச் சொத்து.
மூளை எமது நிலையாக வைப்பு.
சிந்தனை நடப்புக் கணக்கு.
சாதனைகள் நமது முதலீடு.
குணவியல்பும் நெறிமுறையும் நம்முடைய கையிருப்புப் பொருள்.
நண்பர்கள் நமது பொது சேமிப்பு.
பண்பும் நடத்தையும் நமது நல்லெண்ணம்.
பொறுமை எமது சம்பாதித்த வட்டி.
அன்பு நமது பங்கீடு.
பிள்ளைகள் மிகையூதிய பலன்.
கல்வி எம் வணிக குறியீடு.
அறிவு நம்முடைய மூலதனம்.
அனுபவம் எம்முடைய உயர் மதிப்புத் தொகை.
இலக்கு என்பது கையிருப்பு குறிப்பை சரியாக கணக்கிடுதல்.
குறிக்கோள் என்பது சிறப்பாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கணக்கு விருதைப் பெறுவது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கருத்துக்களை நாகரீகமாக, வெளி இணைப்பு இன்றி பதிவு செய்யலாம். நாகரீகமற்ற, வெளியிணைப்புள்ள கருத்துக்கள் நீக்கப்படும்.